Устав на регистрирано дружество „Немско-българска родителска инициатива Ян Бибиян” /д-во с идеална цел/

§ 1 Наименование, седалище и финансова година на дружеството

1. Дружеството е основано на 3.07.2011г. и се нарича Регистрирано дружество „Немско-българска родителска инициатива Ян Бибиян” (“Deutsch-Bulgarische Elterninitiative Jan Bibijan e.V.”)
2. Дружеството е със седалище в Мюнстер и е вписано в регистъра на районен съд Мюнстер.
3. Финансовата година на Дружеството е съответната календарна година.

§ 2 Цели на дружеството

1. Дружеството преследва изключително и пряко благотворителни цели по смисъла на раздел "Данъчно-привилегирован цели" на Данъчния кодекс

2. Целта на сдружението е:
a) насърчаване на образованието по български език, история и география на България както и на запознаването с български традиции и култура на деца и възрастни от Мюнстер и региона.
б) популяризирането на българския език и българската образователна система.
в) да гарантира ангажимента на родителите във възпитанието и образованието на децата, особено в насърчаване, концепция и реализиране на творчески идеи, концепции и проекти
г) подпомагане и интеграция на деца, юноши и възрастни чрез образование и взаимопомощ
д) да си сътрудничи с дружества от други провинции, преследващи подобни цели

3. За изпълнение на горепосочените цели, дружеството насочва усилията си в следните области:
a) Консултации за родителите по педагогически въпроси
б) Обучение, семинари, курсове, срещи, конференции, културни мероприятия, консултации за родители и семейства
в) Установяване на контакти със съответните организации и институции
г) Връзки с обществеността, набавяне и управление на финансовите ресурси за организиране и провеждане на срещи и мероприятия с идеална цел и с трансгранични и международни акценти за деца и възрастни, напр. народни танци, музика, театър, спортни прояви, екскурзии, и т.н.

§ 3 Идеална цел

1.Дружеството действа безкористно. То не преследва на първо място икономическа цел и никакви допълнителни търговски цели.
2.Необходимите за постигането на целите му средства Дружеството набира от членски вноски, такси, дарения, постъпления при мероприятия или други приходи.
3.Средствата на Дружеството може да се използват само за цели съобразно устава.
4.Никое лице не може да се облагодетелства от разходи, които са чужди на целите на Дружеството или чрез несъразмерно високо възнаграждение.
5.Членовете работят на обществени начала. Ако в рамките на целите на Дружеството възникне необходимост от допълнителна работа, могат да се назначат други лица, които не могат да получават несъразмерно високо възнаграждение.
6.Дружеството е политически и религиозно независимо.

§ 4 Членство

1.Член на Дружеството може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е заинтересовано от осъществяването на целите на Дружеството и ги приема.
2.Членовете могат да са постоянни членове и подпомагащи членове.
3.Чрез решение на Общото събрание на отделни членове, които имат специални заслуги в подпомагането на целите на дружеството, може да бъде присъдено почетно членство.
4.Почетните членове са освободени от членски вноски, но имат същите права и задължения като постоянните членове и могат да вземат участие във всички мероприятия и събрания.
5.Предпоставка за придобиване на членство е подаването и приемането на писмено заявление за приемане, което трябва да бъде адресирано до Управителния съвет. При непълнолетни лица се изисква допълнително разрешение от законен представител.

§ 5 Права и задължения на членовете

1.Членовете имат право да участват във всички мероприятия на Дружеството. Също така имат право да отправят предложения към Управителния съвет и Общото събрание. Всеки член може да упражни правото си на глас в Общото събрание само лично.
2.Членовете се задължават съвестно да подпомагат Дружеството и неговите цели.
3.Членовете са длъжни да плащат членска вноска.
4.Всеки член има право, след одобрение на Управителния съвет, да предлага и организира мероприятия, съвместими с целите на Дружеството

§ 6 Членство

1.Заявлението за членство се отправя към Управителния съвет. Управителният съвет взема окончателно решение по заявлението за приемане с обикновено мнозинство. При отказ той не е задължен да съобщава на заявителя точните причини за това.
2.Членството приключва при доброволно напускане, изключване, смърт или прекратяване на юридическото лице.
3.Доброволното напускане става с писмена декларация, адресирана до Управителния съвет. Напускането може да бъде заявено само към края на финансовата година, при което трябва да се спази срок за предизвестие 3 месеца.
4.Даден член може да бъде изключен от Дружеството без предизвестие, ако грубо и виновно нарушава устава, целите или интересите на Дружеството. Решението на Управителния съвет трябва да бъде обосновано писмено и да се изпрати на члена. Членът на дружеството може да подаде възражение до Общото събрание. Възражението трябва да се представи в Управителния съвет до един месец след получаването на решението. Управителният съвет трябва да свика Общото събрание до един месец след подаденото в срок възражение, което взема решение за изключването с обикновено мнозинство.
5.Даден член може да бъде зачеркнат от списъка на членовете с решение на Управителния съвет, ако въпреки двукратно писмено предупреждение закъснява с плащането на членските вноски или отчисления. Зачеркването може да бъде решено едва тогава, когато след изпращането на второто предупреждение са изтекли два месеца и това известие съдържа предупреждение за зачеркването. Решението на Управителния съвет за зачеркването трябва да бъде съобщено на члена.
6.При прекратяване на членство, без значение по каква причина, се погасяват всички претенции от дружественото правоотношение. По-специално не може да се изисква връщане на вече направените вноски, дарения или друга материална подкрепа. Дружеството запазва претезанието си към дължими членски вноски.

§ 7 Членски вноски

1. Размерът и падежът на членските вноски, такси за приемане и допълнителни парични вноски се определят от Общото събрание.
2. В изключителни случаи Управителният съвет може да освободи от такси и вноски или да ги отсрочи.

§ 8 Органи на дружеството

Органите на Дружеството са
- Управителният съвет
- Общото събрание.

§ 9 Общо събрание

1.Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината. То се свиква също така, ако неотложни интересеи на Дружеството го изискват или ако 1/5 от членовете заяви писмено пред Управителния съвет желание за свикване като посочи основание за това.
2.Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет, когато го изисква интересът на Дружеството или когато поне 1/10 от членовете направят писмено заявление до Управителния съвет, като посочат целта и основанията за това.
3.То се свиква с писмена покана чрез писмо или емайл от Управителния съвет при спазване на срок от две седмици. В поканата се прилага и дневния ред на събранието.
4.Допълнения на дневния ред – също и такива, представени по време на самото общо събрание- трябва да бъдат разгледани, ако получат одобрението от мнозинството от присъстващите членове (Неотложни предложения).
5.Общото събрание се ръководи от председателя или от заместник-председателя на Управителния съвет. По предложение на председателя Общото събрание може да определи друг ръководител на събранието.
6.За решенията на Общото събрание в рамките на два месеца се съставя протокол, който се подписва от член на управителния съвет и от протоколчика. Всеки член може да прегледа протокола.

§ 10 Промени на устава

1. За промяна на Устава е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите. Промени на устава Общото събрание може да гласува само тогава, когато това е посочено в поканата за свикването му, като към нея са приложени точно текста, за който се иска промяна и текста в изменения му вид.
2. Формални изменения на устава, които се изискват от съда или финансовите служби могат да бъдат направени и от Управителния съвет. Те трябва да бъдат съобщени писмено на всички членове на дружеството.

§ 11 Право на глас/ Кворум

1.Право на глас имат редовните членове (активни членове и подпомагащи членове). Всеки член, навършил 18 години, има право на 1 глас, което може да упражни само лично. Правото на глас е непрехвърляемо.
2.Почетните членове нямат право на глас.
3.Общото събрание може да взема решения без оглед на броя присъстващи членове.
4.Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от подадените валидни гласове. Въздържания от гласуване и невалидни гласове не се отчитат. При равенство на гласовете предложението се счита за отхвърлено.
5.Гласуването може да се проведе тайно, ако това бъде заявено от мнозинството от присъстващите членове с право на глас.

§ 12 Управителен съвет

1.Управителният съвет се състои от най-малко 3ма и най-много 7 члена. В него задължително се избират: :
· Един председател
· Един заместник-председател
· Един касиер
2.Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 1 година. Допуска се преизбиране на Управителния съвет. След изтичане на мандата му Управителният съвет продължава да действа до избирането на нов Управителен съвет.
3.Управителният съвет отговорно ръководи дейността на Дружеството. Той може да си състави Правилник за работа и да разпределя определени дейности между членовете на Дружеството или да съставя работни групи.
4.Управителният съвет на Дружеството по смисъла на § 26 от Гражданския кодекс (BGB) се състои от председателя и заместник-председателя. Всеки двама члена на Управителния съвет могат да представляват Дружеството в съда и пред трети лица.
5.Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство и кворум. Кворумът е спазен, когато присъстват 2/3 от членовете му или когато всички членове на Управителния съвет писмено одобрят решението. При равенство на гласовете предложението се счита за отхвърлено.
6.За решенията на Управителния съвет се съставя протокол, които се подписва от най-малко двама членове на Управителния съвет.
7.Ако член на Управителния съвет напусне преждевременно, Управителният съвет може да избере нов член на Управителния съвет за останалия срок на изпълнение на длъжността.
8.Всеки редовен член на Дружеството може да бъде избран за член на Управителния съвет.

§ 13 Специален представител

Общото Събрание може да избере специален представител.

§ 14 Финансов контрольор

1.Годишното Общо събрание може да избере двама финансови контрольори за срок от една година.
2. Финансовите контрольори имат за цел да проверят всички сметки на Дружеството и правилното им погасяване, както и веднъж в годината да установят състоянието на касата на Дружеството. Проверката не е за целесъобразност на направените от Управителния съвет разходи. Контрольорите се отчитат пред Общото събрание.

§ 15 Прекратяване на дружеството

При разпадане или прекратяване на дружеството или при отпадане на идеалната му цел имуществото му преминава към Регистрирано дружество „Българско училище в Хамбург“.

§ 16 Ликвидатори

За ликвидатори се считат членовете на последния Управителен съвет, освен ако Общото събрание не реши друго.

Настоящият текст на устава бе гласуван от членовете на учредителното събрание на 03.07.2011 .